image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1image1

AID-systemer med integrert CCTV gir økt sikkerhet i Norges mange tunneler

FEATURED ARTICLE

The most important things to consider when choosing your CCTV solution for maritime application

Whether constructing a cargo ship, tanker, ferry or cruise ship, the first and foremost priority of any shipyard should always be safety.

Kontinuerlig overvåkning av tunneler med automatisk hendelsesdeteksjon (AID) og smarte kameraløsninger vil gi økt trygghet, og et bedre grunnlag for å forebygge fremtidige ulykker.

Fremtidens veier og tunneler har et felles mål om bedre trafikkflyten og sikkerheten. AID-systemer og andre avanserte teknologier vil spille en sentral rolle for å nå disse målene

Med sitt krevende landskap, og en nærmest endeløs rekke av veitunneler som skjuler seg like under den fjellrike overflaten, kan lille Norge bidra med et helt unikt perspektiv i henhold til behovene som må tilfredsstilles – og hvilke utfordringer som må overkommes.

Om lag 1200 tunneler utgjør allerede over én prosent av Norges totale veinettverk, og i overkant av 200 nye tunneler er for tiden under konstruksjon.

Den mest imponerende av landets nye tunneler er prosjektet E39 Rogfast – som med sine 26,7 kilometer blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

 

Ambisiøst tunnelprosjekt

Når Rogfast er på plass vil den kutte reisetiden mellom Stavanger og Bergen med om lag 40 minutter. Tunnelen legger dermed forholdene til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked, noe som vil styrke viktige næringsklynger i regionen.

Det ambisiøse prosjektet, med en prislapp på 16,8 millioner kroner, hadde byggestart den 4. januar 2018, og skal etter planen stå ferdig i 2025 eller 2026.

Norge har fra før av god erfaring med lange tunneler. Et eksempel på dette er E16 Lærdalstunnelen, et prosjekt med en prislapp på 1050 millioner kroner som ble ferdigstilt og åpnet i år 2000.

Lærdalstunnelen er i pr. i dag verdens lengste veitunnel, og strekker seg 24 509 meter mellom Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Med det bidrar den kraftig til at Norge havner på tredjeplass på listen over verdens lands samlede veitunnellengde, kun slått av Kina (1) og Japan (2).

New call-to-action

En overhengende sikkerhetsrisiko

Trange områder, dårlig fremkommelighet og begrensede rømningsveier gjør at gamle tunneler utgjør en konstant sikkerhetsrisiko. En alvorlig ulykke kan potensielt få langt større konsekvenser enn lignende ulykker utendørs.

Disse konsekvensene omfatter ikke bare lange køer og høy trafikktetthet, økonomiske tap og personskader. I land som Norge, hvor tunneler flere steder utgjør den eneste veiforbindelsen mellom byer og landsbyer, kan en stor ulykke i verste fall stenge av hele samfunn fra omverdenen i lengre perioder.

I nye tunneler stilles det strenge krav som må hensynstas dersom lengde eller trafikkmengde overstiger spesifiserte grenser. Disse nye sikkerhetstiltakene bidrar til et økt behov for, og større etterspørsel etter, innovative løsninger som «smarte veier» og AID-systemer som kontinuerlig overvåker veier og tunneler.

 

AID varsler om potensielt farlige situasjoner

Smarte systemer for automatisk hendelsesdeteksjon, forkortet AID, bidrar til økt trafikksikkerhet ved å varsle operatører i nærliggende kontrollsentre om uvanlige trafikkforhold, hendelser og ulykker på en langt mer effektiv måte sammenlignet med manuell varsling.

Ved å ta i bruk intelligent bildebehandling kan AID-systemet raskt sende et «pop-up»-bilde, og varsle operatørene dersom det skulle oppstå situasjoner som:

 • Stanset kjøretøy
 • Saktegående trafikk og kø
 • Kjøretøy i motsatt retning
 • Fotgjenger i veien
 • Røyk, tåke eller annen årsak til dårlig sikt
 • Mistet lastRask responstid avgjørende ved ulykker

Beregninger viser at hvert minutt som spares før en hendelse oppdages, verifiseres og klareres korter ned tiden for å gjenopprette normale forhold med fem minutter. Med andre ord øker AID-systemet sannsynligheten for å begrense omfanget av en trafikkhendelse eller ulykke ved å varsle operatørene umiddelbart.

Rask responstid kan være helt avgjørende for å hjelpe involverte personen innen den første, kritiske timen etter en ulykke – som ofte omtales av ambulansepersonell som «den gylne timen».

AID-systemet kan I tillegg til dette implementere automatiske nødtiltak. Dersom det for eksempel oppdages tilløp til røykutvikling i en tunnel kan systemet igangsette en prosess som starter opp ventilasjonsvifter, lyser opp nødsignaler og stenger tunnelen.

Samler og deler store mengder metadata

AID-systemer benytter et omfattende nettverk av videokameraer, sensorer, radar og datamaskiner for å kontinuerlig overvåke trafikkforhold, samt å oppdage økt trafikkbelastning, uhell og ulykker.

Formålet med dette nettverket er å samle og dele store mengder verdifulle metadata:

 • Antall og type kjøretøy
 • Bilskilt
 • Trafikktetthet
 • Gjennomsnittsfart
 • Gjennomsnittlig tidsintervall mellom kjøretøy
 • Gjennomsnittlig avstand mellom kjøretøy
 • Utgangspunkt og destinasjonsmatrise

 

Disse metadataene gir et utmerket grunnlag for å gjøre dyptgående analyser og hente ut viktige statistikker i det pågående arbeidet for å forbedre sikkerheten på veier og i tunneler, slik at vi kan forebygge fremtidige ulykker.

New call-to-action

Sikre optimal kamerafunksjonalitet i tunneler

For at et AID-system skal fungere optimalt er det en rekke faktorer som må tas i betraktning når nettverket av kameraer og eventuelle andre detektorer installeres.

Automatisk hendelsesdeteksjon baseres på 3D-bildeanalyse (volumdeteksjon), og gir svært gode resultater med minimalt av feilalarmer. Dette forutsetter at kameraene monteres med et gitt antall meters mellomrom, er riktig vinklet og dekker et gitt antall kjørefelt.

En annen viktig faktor er å bruke kamerahus som er skreddersydd for tunnel, med en stor tut (8 cm) som gir mindre støv og skitt på glasset. Godt vedlikehold og rengjøring av alt utstyr plassert i tunnel vil uansett alltid være en nødvendighet.

 

Erfaren leverandør av kameraløsninger for samferdsel

Implementering av effektive «smarte veier»-løsninger, med formål om å bygge ent solid fundament for analyse og forbedring av sikkerhet i tunneler, krever tilgang til nødvendig kunnskap, ekspertise og utstyr.

Hatteland Technologies er Norges mest erfarne distributøren av videokameraer til «smarte veier»-løsninger. Våre kunnskapsrike konsulenter besitter den nødvendige ekspertisen for å utarbeide forslag til kostnadseffektive videosystemer for tunneler og tungt trafikkerte veier, uten å ofre kvalitet.

Våre kameraer bruker avansert en AID-programvare, SX-TRAFFIC, fra den italienske produsenten Sprinx Technologies.

SX-TRAFFIC leveres i ren serverløsning eller kamera med programvare (EDGE). I vår EDGE-løsning er programvaren lastet direkte inn i Hanwha kameraene, noe som kan gi en kostnadsbesparelse på mellom 20 og 40 prosent.

Vår AID-løsning muliggjør pålitelig deteksjon av hendelser, ulykker og avvik i trafikkflyten i kritisk infrastruktur, slik som motorveier, tuneller og veikryss.

Systemet tilbyr viktige funksjoner som:

 • Alle nødvendige deteksjonsregler og mengder av metadata
 • Videodeteksjon i flere kjørefelt samtidig
 • Videodeteksjon med optiske og termiske kameraer, hver for seg eller sammen
 • Hendelsesvarsler til de fleste VMS-systemer, f.eks. Milestone, Wave, Genetec og Mirasys
 • Kommunikasjon med de fleste protokoller, f.eks. OPC, TCP, Modbus og Json

 

Ønsker du mer informasjon om AID-løsninger innen tunneler og smarte veier? Ta kontakt med vår ansvarlig for samferdsel, Morten Smestad.

 

Posted by: Morten Smestad

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER SOLUTIONS SALES Tel: +47 67 58 77 67 Mob: +47 46 42 42 12

You May Also Like

Finding the optimal innovation partner..

A reliable innovation partner will work closely with system integrators to create a comprehensive solution..

Read More

Innovativ deep learning-teknologi øker..

Rask og nøyaktig gjenkjenning av kjøretøy er avgjørende for å sikre god ytelse, pålitelig videoanalyse og økt..

Read More

3D-videoanalyse løfter..

Sprinx Technologies’ unike AID-løsning tilfører videoanalyse av trafikkbildet en ny dimensjon – med høyere..

Read More

Get in touch with us today

Please complete the form below. Submissions will be responded to within two business days.

NEWSLETTER

Get the latest insights from Hatteland Technology

ABOUT HATTELAND TECHNOLOGY

Hatteland Technology is a provider of advanced technology solutions within industrial computing, security & surveillance and industrial networking ranging from standard off-the-shelf products to customized solutions and services. With in-depth industry knowledge of the segments we operate in, we offer specialized, tailored solutions in the design, engineering and manufacture of precision technology, built for tough conditions.